Pojem rehabilitace je dostatečně znám, používá se ale ve více odvětvích. Co to tedy vlastně rehabilitace ve zdravotnictví je a co od ní můžeme očekávat. Rehabilitace je soubor opatření, která mají navrátit ztracenou funkci. Z pohledu medicíny je dělena na 4 velké pododdíly: léčebná, pracovní, sociální a pedagogická.

Léčebná rehabilitace

… je prováděna zdravotnickými pracovníky. Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaři. Může být hrazena z prostředků zdravotního pojištění, nebo si léčbu může každý hradit sám.
Klasickými složkami jsou:
a) fyzioterapie – manuální terapie, fyzikální terapie
b) ergoterapie – terapie zaměřená na postiženou oblast, podpůrná ergoterapie a tzv. ADL (activities od daily living), což znamená nácvik běžných denních činností (jak otevřít zámek, obléknout se uvařit si…) u nemocných, kteří mají pro své postižení obtíže se sebeobsluhou
c) léčebná tělesná výchova – LTVPrakticky je léčebná rehabilitace komplexem opatření od doporučení správné obuvi a židle, po cvičení a stabilizaci oslabeného svalstva, mobilizace kloubů, ale i elektroléčba, vodoléčba apod. Prostředky léčebné rehabilitace jsou využívány i v lázeňství, které se dnes ale vymezuje jako samostatný obor.

Pracovní rehabilitace

… je systém péče o člověka s cílem zařazení nemocného do pracovního procesu adekvátně jeho postižení, schopnostem a motivaci. Stát nemá o tuto oblast zájem, proto u nás dosud neexistuje komplexní přístup k nemocnému v této oblasti. Po úrazu nebo operaci je nemocnému vysvětleno, co může a musí tak, aby se zranění nebo postižení upravilo nebo nezhoršilo. O následné pracovní zařazení a efektivní využití zbytkového pracovního potenciálu nemocného se aktivně nestará nikdo. Pracovní úřady nabízejí práci dle odbornosti, nikoli podle zdravotního stavu. Je tak jen na budoucím zaměstnanci, zda se na práci cítí a zaměstnavateli, zda uchazeče přijme. Lze vyžadovat prohlídku u závodního lékaře, což je praktický lékař pro dospělé.